Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Άλλαξε κανόνες και συνήθειες η νέα ΚΟΑ από τις 6 ∆εκεµβρίου 2021

Μετά από τρία χρόνια διαπραγµατεύσεων, δηµοσιεύθηκε στις 6.12.2021 ο Κανονισµός 2021/2117, µε τον οποίο τροποποιείται ο βασικός Κανονισµός 1308/2013 (Κοινή Οργάνωση Αγοράς) καθώς και οι Κανονισµοί 1151/2012 και 251/2013 (για τους αρωµατισµένους οίνους). Κατά κανόνα οι νέες διατάξεις εφαρµόζονται άµεσα, µε µερικές εξαιρέσεις. Οι αλλαγές που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα είναι πολλές, διάσπαρτες σε όλο το σώµα του κειµένου του προηγούµενου Κανονισµού. Ας δούµε συνοπτικά τις πλέον σηµαντικές από αυτές.

του Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος

Α∆ΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Για τις νέες φυτεύσεις αµπέλου, παρατείνεται το υπάρχον σύστηµα µέχρι το 2045. Αν οι άδειες αφορούν σε αναφύτευση στο ίδιο αµπελοτεµάχιο, η διάρκεια χρήσης περνά από 3 σε 6 χρόνια. Ωστόσο -σηµαντική εξέλιξη για την Ελλάδα- το πλαφόν του 1% υπολογίζεται µε βάση την προηγούµενη χρονιά ή την έκταση στις 31.07.2015, επιτρέποντας έτσι να αποφευχθεί, για την ώρα, η περαιτέρω συρρίκνωση των αδειών που µπορούν να δοθούν. Αλλαγές υπάρχουν και ως προς τα κριτήρια προτεραιότητας, καθώς προβλέπεται για τα κράτη µέλη η δυνατότητα να ορίσουν ελάχιστη/µέγιστη έκταση που θα δίδεται ανά αιτούντα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα σε «εκτάσεις προοριζόµενες για νέα φύτευση που συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής εκµεταλλεύσεων του αµπελουργικού τοµέα η οποία δείχνει αυξηµένη οικονοµική αποδοτικότητα ή ανταγωνιστικότητα ή παρουσία στις αγορές». Παράλληλα, δικαιώµατα φύτευσης επιλέξιµα για µετατροπή σε άδειες µέχρι τις 31.12.2023 µπορούν πλέον να χορηγήσουν άδειες µέχρι 31.12.2025.

 

ΠΟΠ/ΠΓΕ

Για τους ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνους, οι αλλαγές που έρχονται είναι πολλές και σηµαντικές:

  • Αναγνωρίζεται η δυνατότητα χρήσης υβριδίων για οίνους ΠΟΠ καθώς και η περιγραφή στον τεχνικό φάκελο των προϋποθέσεων για αφαίρεση µέρους της αλκοόλης.
  • Επιτρέπεται ρητώς πλέον η δυνατότητα προσθήκης προδιαγραφών σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη.
  • Παρέχεται επεξήγηση για το τι είναι «δεσµός» και πώς πρέπει να περιγράφεται στον τεχνικό φάκελο (οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ αντιλαµβάνονται πόσο σηµαντική είναι αυτή η εξέλιξη για την καταχώρηση νέων και την τροποποίηση ισχύοντων φακέλων).
  • Προβλέπεται καλύτερη διαχείριση των ενστάσεων και των δικαστικών αµφισβητήσεων επί εγγραφής νέας ΠΟΠ/ΠΓΕ ή τροποποίησης.
  • Εισάγεται νέα προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ, έναντι «αποδυνάµωσης» και «εξασθένησης» της φήµης της ΠΟΠ/ΠΓΕ, κατά τα πρότυπα της πάγιας γαλλικής, κυρίως, νοµολογίας.
  • Παρέχεται προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ και έναντι προϊόντων σε καθεστώς transit και αλλά και ως προς το ηλεκτρονικό εµπόριο.
  • Προβλέπεται νέος λόγος ανάκλησης ΠΟΠ/ΠΓΕ, όταν δηλαδή ο αιτών µιας ΠΟΠ/ΠΓΕ δεν επιθυµεί πλέον να συνεχίσει τη χρήση αυτής (δυνατότητα που εφαρµοζόταν ήδη στην πράξη).
  • Επιβεβαιώνεται η δυνατότητα προσωρινής επισήµανσης και παρουσίασης οίνων (αναµένοντας την τελική έγκριση), σε συνέχεια του άρθρου 22 του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2019/33, και
  • Εισάγεται νέο καθεστώς ελέγχων µέσω του ορισµού από το κράτος µέλος οργανισµού πιστοποίησης και ετήσιος έλεγχος.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ως γνωστόν η οινική ετικέτα είναι φορέας κανόνων και ευρύτερων πολιτικών προτεραιοτήτων. ∆εν είναι, συνεπώς, περίεργο ότι και εδώ οι αλλαγές είναι αξιοσηµείωτες και δείχνουν τις τάσεις εξέλιξης του κλάδου. Θα αρκεστούµε να υπογραµµίσουµε τη δυνατότητα παραγωγής και σήµανσης «αποαλκοολωµένου» οίνου ( ήτοι µε περιεκτικότητα σε οινόπνευµα µικρότερη του 0,5 %) και του «µερικώς αποαλκοολωµένου οίνου», την υποχρέωση αναγραφής της διατροφικής δήλωσης και των συστατικών µε ταυτόχρονη όµως αναγνώριση της ψηφιακής καταχώρισης αυτών των πληροφοριών (κατά τα πρότυπα του U-Label, όπου συµµετέχει ο ΣΕΟ) και την αναγνώριση αρµοδιότητας της Επιτροπής για «τις ενδείξεις που αναφέρονται σε µια γεωργική εκµετάλλευση και τις προϋποθέσεις χρήσης τους» (εξέλιξη που ενδιαφέρει τον κλάδο, καθώς µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα που έχει προκύψει µε τον όρο « domaine», εφόσον υπάρξει κατάλληλη διαπραγµάτευση εκ µέρους της Ελλάδος).

 

ΕΜΠΟΡΙΑ

Τέλος, να σηµειώσουµε µια σειρά νέων κανόνων ως προς την εµπορία του κρασιού, µε προεξάρχουσα τη δυνατότητα -αντίθετα µε ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα-  για τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις να υιοθετούν κατευθυντήριες γραµµές για την πώληση σταφυλιών για οίνους µε ΠΟΠ ή ΠΓΕ καθώς και την εξαίρεση από την απαγόρευση πληρωµών µετά από 60 ηµέρες για τις πωλήσεις χύδην οίνου.

Μένει τώρα το πιο σηµαντικό: Η προσαρµογή του ελληνικού νοµικού πλαισίου σε αυτές τις αλλαγές προκειµένου να αποφευχθούν λύσεις «ραµµένες» χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του αµπελοοινικού κλάδου της χώρας. Θα επανέλθουµε εν καιρώ.

 

Νοµολογία

Προστασία Ονοµασίας Προέλευσης
έναντι προσβολών από σήµατα και πρακτικές που αφορούν σε υπηρεσίες εστίασης

Με την απόφασή του της 9ης Σεπτεµβρίου 2021, κατόπιν προδικαστικού ερωτήµατος ου Audiencia Provincial de Barcelona (Ισπανία), το ∆ικαστήριο της Ε.Ε., στην απόφαση  Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne κατά GB (υπόθεση C-783/19), έκρινε ότι το άρθρο 103 παρ. 2 του Καν. 1308/2013 προστατεύει τις Προστατευόµενες Ονοµασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) έναντι ενεργειών που αφορούν τόσο προϊόντα όσο και υπηρεσίες. Ειδικότερα το ∆ικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 103, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του Καν. 1308/2013, «έχει την έννοια, αφενός, ότι, για να υφίσταται «υπαινιγµός», κατά τη διάταξη αυτή, δεν απαιτείται να είναι το προϊόν που καλύπτεται από την ΠΟΠ και το προϊόν ή η υπηρεσία που καλύπτεται από την επίµαχη ονοµασία πανοµοιότυπα ή παρόµοια και, αφετέρου, ότι «υπαινιγµός» στοιχειοθετείται όταν η χρήση µιας ονοµασίας δηµιουργεί στην αντίληψη του µέσου Ευρωπαίου καταναλωτή, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενηµερωµένος, αρκούντως άµεση και µονοσήµαντη σύνδεση µεταξύ της ονοµασίας αυτής και της ΠΟΠ. Η ύπαρξη τέτοιας σύνδεσης µπορεί να προκύπτει από διάφορα στοιχεία, και ειδικότερα τη µερική ενσωµάτωση της προστατευόµενης ονοµασίας, τη φωνητική και οπτική συγγένεια µεταξύ των δύο ονοµασιών και την εντεύθεν οµοιότητα και, ελλείψει τέτοιων στοιχείων, από την εννοιολογική συνάφεια µεταξύ της ΠΟΠ και της επίµαχης ονοµασίας ή και από την οµοιότητα µεταξύ των προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω ΠΟΠ και των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από την ίδια αυτή ονοµασία. Κατ’ ορθή ερµηνεία του άρθρου 103, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του κανονισµού 1308/2013, ο «υπαινιγµός», κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, δεν προϋποθέτει τη διαπίστωση πράξης αθέµιτου ανταγωνισµού, καθόσον η διάταξη αυτή θεσπίζει ειδική και αυτοτελή προστασία, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως των διατάξεων του εθνικού δικαίου περί αθέµιτου ανταγωνισµού».

 

Ο Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος είναι κάτοχος της έδρας Jean Monnet για το Δίκαιο του Οίνου, του Πανεπιστημίου της Reims (Καμπανία Γαλλίας), Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αμπέλου και Οίνου Καμπανίας (Institut Georges Chappaz), Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για το Δίκαιο του Οίνου (AIDV), Γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Ο., Δικηγόρος Αθηνών και Διευθυντής του Τμήματος Wine, Spirits & Terroirs του διεθνούς δικηγορικού γραφείου Casalonga (Παρίσι).

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Με μεγάλη θλίψη το κτήμα Μιχαλάκη ανακοίνωσε την απώλεια του ιδρυτή της Εμμανουήλ Μιχαλάκη. Ο εκλιπών υπήρξε πρωτοστάτης και δημιουργός μίας από τις μεγαλύτερες...

REPORTS

Tην προσαρµογή των οινοποιείων πανελλαδικά σε µία νέα διαδικασία που αφορά στις ενδείξεις των συστατικών στις φιάλες των οίνων, απαιτεί το νέο νοµοθετικό πλαίσιο...

REPORTS

Τον νέο του χαρακτήρα αναδεικνύει με τον χρόνο το Κτήμα Πιερία Ερατεινή. Σε αυτόν κυριαρχούν νέες φυτεύσεις που δίνουν πρόκριμα στο Ξινόμαυρο και το...

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Μία ευρεία γκάμα καλλιεργητικών εχθρών έχει να αντιμετωπίσει ο αμπελοκαλλιεργητής κατά τα στάδια διόγκωσης των οφθαλμών και εμφάνισης των πρώτων φύλλων, σύμφωνα με τα...

Copyright © 2020 | Η Υπηρεσία Winetrails.gr είναι Ιδιοκτησία της Εταιρίας Green Box A.E.