Connect with us

Αναζήτηση

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Πράσινο τρύγο και για το 2022 και συνέχιση έκτακτης στήριξης προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί της Κομισιόν

Συνέχιση της έκτακτης στήριξης, ισχυρότερα κίνητρα στους αμπελουργούς να συνάπτουν ασφάλιση συγκομιδής και πρώιμη συγκομιδή στο ίδιο αμπελοτεμάχιο επί δύο ή περισσότερα συναπτά έτη, προβλέπουν οι δύο νέοι εκτελεστικοί κανονισμοί της Κομισιόν για προκειμένου να ανακουφιστούν οι επαγγελματίες του κλάδου από τις συνέπειες της πανδημίας.

του Ζήση Πανάγου

Mε δεδομένο ότι η πανδημία του κορονοϊού δεν έχει ακόμη καταστεί υπό έλεγχο και η αμπελοοινική αγορά δεν έχει κατορθώσει να ανακτήσει την ισορροπία της μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, η Κομισιόν με προβαίνει σε παρεκκλίσεις κρίνοντας σκόπιμο να συνεχιστεί η παροχή προσωρινής και έκτακτης στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα της Ένωσης, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση του αριθμού των πτωχεύσεων.

Εκτιμάται ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης κατά 15 έως 20%, κατά μέσο όρο, ενώ ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ζημίες έως και 40%.

Θεωρεί επίσης, σκόπιμο να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την ενημέρωση και την ενθάρρυνση των κρατών μελών και των επιχειρήσεων του αμπελοοινικού τομέα να αξιοποιήσουν τα έκτακτα αυτά ποσοστά στήριξης. Επιπλέον, η σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος. Ως εκ τούτου, η αυξημένη στήριξη θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον δύο έτη. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για τη στήριξη των ταμείων αλληλοβοήθειας έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2019-2023. Αναλυτικά οι δύο κατ’ εξουσιοδοτηση κανονισμοί:

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2026 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 όσον αφορά ορισμένες προσωρινές παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και τις περιόδους εφαρμογής τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 219 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής (2) εισήγαγε μια σειρά παρεκκλίσεων από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, μεταξύ άλλων, στον αμπελοοινικό τομέα, σκοπός των οποίων ήταν να ανακουφίσουν τους επιχειρηματίες του αμπελοοινικού τομέα και να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, παρά τη χρησιμότητα των μέτρων αυτών, η αμπελοοινική αγορά δεν κατόρθωσε να ανακτήσει την ισορροπία της μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Η πανδημία COVID-19 δεν είναι υπό έλεγχο. Οι εκστρατείες εμβολιασμού σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανεπαρκείς και στις περισσότερες χώρες συνεχίζουν να εφαρμόζονται περιορισμοί στις μετακινήσεις και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά τα ταξίδια, το μέγεθος των κοινωνικών συναθροίσεων, τους ιδιωτικούς εορτασμούς, τις δημόσιες εκδηλώσεις και τη δυνατότητα κατανάλωσης τροφίμων και ποτών εκτός της οικίας. Οι εν λόγω περιορισμοί προκαλούν περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης οίνου στην Ένωση, αύξηση των αποθεμάτων και, γενικότερα, διαταραχή της αγοράς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, το ένα τρίτο της κατανάλωσης οίνου συνδέεται με τον τουρισμό. Ως εκ τούτου, η κατανάλωση οίνου συνέχισε την καθοδική της πορεία και τα αποθέματα παραμένουν υψηλά. Οι εν λόγω επιπτώσεις της πανδημίας, σε συνδυασμό με τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τον αιφνίδιο παγετό που έπληξε την Ευρώπη τον Απρίλιο του 2021, είχαν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημα των οινοπαραγωγών στην Ένωση. Εκτιμάται ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης κατά 15 έως 20 %, κατά μέσο όρο, ενώ ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ζημίες έως και 40 %.

Επιπλέον, η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια της κρίσης, η οποία εξακολουθεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί λόγω της ικανότητας του ιού να μεταλλάσσεται ταχέως, εντείνει ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη σοβαρή διαταραχή της αμπελοοινικής αγοράς της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ανάκαμψη του τομέα σε σχέση με τις προβλέψεις στις αρχές του 2021. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η παροχή προσωρινής και έκτακτης στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα της Ένωσης, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση του αριθμού των πτωχεύσεων που έχει αναφερθεί.

Δεδομένου ότι η ασφάλιση της συγκομιδής αποτελεί σημαντικό μέσο διαχείρισης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, όπως ο όψιμος και ιδιαίτερα παρατεταμένος ισχυρός παγετός του Απριλίου 2021, και των κινδύνων που συνδέονται με διαταραχές της αγοράς, όπως αυτές που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19, είναι σκόπιμο να παρασχεθούν ισχυρότερα κίνητρα στους αμπελουργούς να συνάπτουν ασφάλιση συγκομιδής με την αύξηση της στήριξης που παρέχει η Ένωση για το εν λόγω μέτρο. Είναι επίσης σκόπιμο το κίνητρο αυτό να καλύπτει περισσότερες από μία περιόδους εμπορίας, διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι η απορρόφηση της στήριξης για την ασφάλιση της συγκομιδής υπήρξε πολύ περιορισμένη στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την ενημέρωση και την ενθάρρυνση των κρατών μελών και των επιχειρήσεων του αμπελοοινικού τομέα να αξιοποιήσουν το έκτακτο αυτό ποσοστό στήριξης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στη στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, από τις 16 Οκτωβρίου 2021 έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2019-2023.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η αγορά οίνου της Ένωσης δεν αναμένεται να ανακτήσει βραχυπρόθεσμα την ισορροπία της μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, είναι αναγκαίο να παραταθεί η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 5α και 6, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 έως τις 15 Οκτωβρίου 2022.

Επομένως, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/592 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των οικονομικών ετών 2021 και 2022, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/592 τροποποιείται ως εξής:

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για τις ενέργειες που επιλέγονται από τις 4 Μαΐου 2020 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στη στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής δεν υπερβαίνει το 70 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για την ασφάλιση:»·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Για τις ενέργειες που επιλέγονται από τις 16 Οκτωβρίου 2021 έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στη στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των εν λόγω ασφαλίστρων.»·

στο άρθρο 10, η ημερομηνία «15 Οκτωβρίου 2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «15 Οκτωβρίου 2022».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2027 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 για την αντιμετώπιση της κρίσης στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 και το άρθρο 64 παράγραφος 6,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 53 στοιχεία β) και η),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/884 της Επιτροπής (3) εισήγαγε ορισμένες προσωρινές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες κανόνες, μεταξύ άλλων, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (4) για τον αμπελοοινικό τομέα, σκοπός των οποίων ήταν να ανακουφίσουν τους επιχειρηματίες του τομέα και να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, παρά τη χρησιμότητα των μέτρων αυτών, η αμπελοοινική αγορά δεν κατάφερε να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Η πανδημία COVID-19 δεν τελεί υπό έλεγχο. Οι εκστρατείες εμβολιασμού σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανεπαρκείς και οι περισσότερες χώρες συνεχίζουν να εφαρμόζουν περιορισμούς στις μετακινήσεις και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά τα ταξίδια, το μέγεθος των κοινωνικών συναθροίσεων, τους ιδιωτικούς εορτασμούς, τις δημόσιες εκδηλώσεις και τις δυνατότητες κατανάλωσης τροφίμων και ποτών εκτός της οικίας. Οι περιορισμοί αυτοί προκαλούν περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης οίνου στην Ένωση, υψηλότερα αποθέματα και γενικότερα διαταραχή της αγοράς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, το ένα τρίτο της κατανάλωσης οίνου συνδέεται με τον τουρισμό. Ως εκ τούτου, η κατανάλωση οίνου έχει συνεχίσει την καθοδική της πορεία και τα αποθέματα παραμένουν υψηλά. Οι εν λόγω επιπτώσεις της πανδημίας, σε συνδυασμό με τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τον αιφνίδιο παγετό που έπληξε την Ευρώπη τον Απρίλιο του 2021, είχαν σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις για το εισόδημα των οινοπαραγωγών στην Ένωση. Εκτιμάται ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων οδήγησε σε μείωση του κύκλου εργασιών του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης κατά 15 έως 20 % κατά μέσο όρο, ενώ ορισμένες εταιρείες δήλωσαν ζημίες που φτάνουν το 40%.

Επιπλέον, η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια της κρίσης, της οποίας η προβλεψιμότητα παραμένει περιορισμένη λόγω της ικανότητας του ιού να μεταλλάσσεται ταχέως, εντείνει ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη σημαντική διαταραχή της αμπελοοινικής αγοράς της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η ανάκαμψη του τομέα θα διαρκέσει περισσότερο απ’ ό,τι προβλεπόταν στις αρχές του 2021. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η παροχή προσωρινής και έκτακτης στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα της Ένωσης, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση των πτωχεύσεων που έχει αναφερθεί.

Δεδομένου ότι η πανδημία COVID-19 και οι επιπτώσεις της στην αμπελοοινική αγορά αναμένεται να συνεχιστούν και μετά το 2021 και, ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια σημαντικού μέρους του οικονομικού έτους 2022, είναι απαραίτητο να παραταθεί η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022.

Το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 προβλέπει ότι η στήριξη για τα ταμεία αλληλοβοήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιορίζεται στο 10 %, 8 % και 4 % της εισφοράς των παραγωγών στο ταμείο αλληλοβοήθειας κατά το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος εφαρμογής της, αντίστοιχα. Ωστόσο, η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι τα εν λόγω ποσοστά στήριξης δεν ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν το μέτρο αυτό στα προγράμματά τους για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα ούτε τις επιχειρήσεις να ζητούν στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου. Δεδομένου ότι τα ταμεία αλληλοβοήθειας αποτελούν σημαντικό μέσο για τη διαχείριση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, όπως οι καθυστερημένες και ιδιαίτερα παρατεταμένες περίοδοι ισχυρού παγετού του Απριλίου του 2021, και των κινδύνων που συνδέονται με διαταραχές της αγοράς, όπως αυτές που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19, είναι σκόπιμο να διπλασιαστούν τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, ώστε να αυξηθεί το κίνητρο για τις επιχειρήσεις του αμπελοοινικού τομέα να συστήνουν ταμεία αλληλοβοήθειας και να τους παρασχεθεί το κατάλληλο εργαλείο και η στήριξη για να προστατεύονται από μελλοντικούς κινδύνους.

Είναι επίσης σκόπιμο το εν λόγω αυξημένο κίνητρο να καλύπτει περισσότερες από μία περιόδους εμπορίας, διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι η απορρόφηση της στήριξης για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας υπήρξε πολύ περιορισμένη στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την ενημέρωση και την ενθάρρυνση των κρατών μελών και των επιχειρήσεων του αμπελοοινικού τομέα να αξιοποιήσουν τα έκτακτα αυτά ποσοστά στήριξης. Επιπλέον, η σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος. Ως εκ τούτου, η αυξημένη στήριξη θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον δύο έτη. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για τη στήριξη των ταμείων αλληλοβοήθειας έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2019-2023.

Επομένως, οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 2020/884 και (ΕΕ) 2016/1149 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των οικονομικών ετών 2021 και 2022, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/884

Το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 τροποποιείται ως εξής:

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, κατά τη διάρκεια των ετών 2020, 2021 και 2022, η πρώιμη συγκομιδή μπορεί να εφαρμοστεί στο ίδιο αμπελοτεμάχιο επί δύο ή περισσότερα συναπτά έτη.»·

στις παραγράφους 3, 4 και 6, η ημερομηνία «15 Οκτωβρίου 2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «15 Οκτωβρίου 2022».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149

Στο άρθρο 25 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όταν η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας, περιορίζεται στο ακόλουθο ποσοστό της εισφοράς των παραγωγών στο ταμείο αλληλοβοήθειας κατά το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος εφαρμογής της: 20 %, 16 % και 8 %.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

Διαβάστε επίσης

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Η φυτοπροστασία στον αμπελώνα αποτελεί κρίσιμη πτυχή της γεωργικής πρακτικής, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής του κρασιού. Σε αυτό το...

REPORTS

Διττή δραστηριότητα διατηρεί η Οινοποιία Τσικρικώνη με έδρα το Μυρτόφυτο Καβάλας, έχοντας να παρουσιάσει τόσο την οινική της παραγωγή όσο και την έκθλιψη και...

REPORTS

Διαφορετικές εκφράσεις της Μαλαγουζιάς παρουσιάζει το οινοποιείο Wine Therapy του οινολόγου και οινοποιού, Θωμά Κοντοπού.

REPORTS

Και ξαφνικά, ένα φινετσάτο και πολύ ιδιαίτερο κρασί, κάνει την εμφάνισή του στο τραπέζι και τη ζωή μας: Vin Doux Naturel από λευκό μικρόρωγο...