Connect with us

Αναζήτηση

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Ξεκινά η 2η πτήση της ευδεμίδας, συνεχίζονται οι επεμβάσεις για το ωίδιο στα αμπέλια

Προσοχή εφιστούν οι γεωπόνοι των Περιφερειακών Κέντρων Φυτοπροστασίας Βόλου και Ηρακλείου, στους αμπελοπαραγωγούς καθώς τα φυτά εισέρχονται στο ευαίσθητο στάδιο της άνθισης και εχθροί όπως το ωίδιο, η ευδεμίδα και τα τζιτζικάκια αφθονούν

Ευδεμίδα: Μετά τις πρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου η 2η πτήση (1η καρπόβια γενιά) έχει ξεκινήσει στην κάτω Μεσσαρά, στην ενδιάμεση ζώνη του ν. Ηρακλείου, στη μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου και στις πρώιμες περιοχές των ν. Ρεθύμνου – Χανίων.

Ωίδιο: Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κρίσιμα βλαστικά στάδια → θέλει προσοχή.
Περονόσπορος : Η ανομβρία δεν ευνοεί την εξέλιξή του → δεν χρειάζεται αντιμετώπιση.
Τζιτζικάκια: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στη βλάστηση.


Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ

Οι προσβολές από τον µύκητα σε αυτό το βλαστικό στάδιο µπορεί να αποβούν καταστρεπτικές για την παραγωγή. Συνιστάται η εφαρµογή ενός προληπτικού ψεκασµού µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο: 1) στις περιοχές που η ασθένεια εµφανίζεται συχνά, 2) στις ευαίσθητες ποικιλίες και 3) όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις µολύνσεις (βροχερός και υγρός καιρός). Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν την καλλιέργεια τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα (ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ποικιλίες), για την ύπαρξη προσβολών του µύκητα, προκειµένου να επεµβαίνουν άµεσα. Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της σοβαρότητας της ασθένειας. Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα. Η καταπολέµηση του περονοσπόρου είναι δυνατό να συνδυαστεί µε αυτή του ωιδίου.

Ω Ι ∆ Ι Ο

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας και η καλλιέργεια βρίσκεται σε βλαστικό στάδιο ευαίσθητο προσβολής. Συστήνεται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από τον µύκητα, µε έµφαση στις περιοχές όπου η ασθένεια ενδηµεί, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες. Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό και την έκθεση στο φως της τρυφερής βλάστησης και των ανθοταξιών. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν τον αµπελώνα µία φορά τουλάχιστον την εβδοµάδα, προκειµένου να συλλέγουν και να καταστρέφουν τούς προσβεβληµένους βλαστούς. Συνιστάται να δοθεί µεγάλη σηµασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα. Η καταπολέµηση του ωδίου µπορεί να συνδυαστεί µε αυτή του περονοσπόρου.

Β Ο Τ Ρ Υ Τ Η Σ

Για την προσβολή των ανθοταξιών και γενικότερα της νεαρής βλάστησης από τον µύκητα απαιτείται βροχή ή υγρασία µε τη µορφή οµίχλης και δροσιάς. Ιδιαίτερη προσοχή και ακολούθως παρακολούθηση, απαιτείται σε αµπελώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές καθώς και σε αµπελώνες µε ιστορικό προσβολής από τον µύκητα. Για την αποφυγή προσβολής των ανθοταξιών σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδηµεί και οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για την πραγµατοποίηση µολύνσεων, συνιστάται η εφαρµογή ενός ψεκασµού µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Επίσης, επέµβαση συνιστάται µετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων, οι οποίοι προκαλούν ζηµιές στη νεαρή βλάστηση. Τα καλλιεργητικά µέτρα που περιορίζουν τη σοβαρότητα της ασθένειας, έχουν να κάνουν κυρίως µε τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα µέσα στον αµπελώνα και το ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά. Τέτοια µέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέµατα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.

Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α

Η πρώτη πτήση του εντόµου συνεχίζεται στις περισσότερες περιοχές ενώ στην Κρήτη έχει ξεκινήσει και η 2η πτήση του εντόμου σε ορισμένες περιοχές (αναφέρονται παρακάτω). Σε ορισµένες περιοχές του Τιρνάβου οι συλλήψεις ακµαίων του εντόµου είναι ακόµη σχετικά υψηλές. Όµως, η γενικότερη εικόνα από το δίκτυο των φεροµονικών παγίδων στην ευρύτερη περιοχή δείχνει καθαρά πτωτική τάση των συλλήψεων. Οι προνύµφες της πρώτης γενιάς προσβάλλουν τα άνθη, αλλά κατά κανόνα δεν προκαλούν οικονοµικής σηµασίας ζηµιά στην παραγωγή. Οι ανθοταξίες έχουν µεγάλο αριθµό ανθέων, σε σχέση µε τον αριθµό των ραγών που δένουν. Η καρπόδεση, αφορά συνήθως ένα ποσοστό από 30% έως 50%. Φαίνεται, ότι η όποια ζηµιά στα άνθη από τις προνύµφες, προκαλεί µία εξισορροπητική µείωση της φυσικής ανθόρροιας. Ανάλογα µε την ποικιλία, το πρέµνο µπορεί να αναπληρώνει σε ορισµένες περιπτώσεις, έως και το 50% των ανθέων της ανθοταξίας. Επίσης την εποχή αυτή δραστηριοποιείται πληθώρα φυσικών εχθρών (αρπακτικά και παρασιτοειδή), που ελέγχουν σε σηµαντικό ποσοστό τους πληθυσµούς του εντόµου. Για το λόγο αυτό δεν συνιστάται η καταπολέµηση του εντόµου σε αυτό το βλαστικό στάδιο.

Οδηγίες :

Ø Ενδεικτικές ημερομηνίες έναρξης αντιμετώπισης για την Κρήτη :

Κάτω Μεσσαρά και ενδιάμεση ζώνη ν. Ηρακλείου (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) : Επιτραπέζια : 26 – 27 Μαΐου · Σουλτανίνα – οινάμπελα : 28 – 29 Μαΐου
Μεσοπρώιμη ζώνη ν. Ηρακλείου – Λασιθίου : Επιτραπέζια : 29 – 31 Μαΐου · Σουλτανίνα – οινάμπελα : 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου
Πρώιμη ζώνη ν. Ρεθύμνου – Χανίων : Οινάμπελα : 29 – 31 Μαΐου
Ø Οι ψεκασμοί στοχεύουν τα σταφύλια → θα πρέπει τα σταφύλια να μην είναι κρυμμένα και να καλύπτονται καλά κατά την εφαρμογή.

Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Ι

Στους αµπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή της νεαρής βλάστησης από ψευδόκοκκους, συστήνεται αρχικά η σήµανση (µαρκάρισµα) των προσβεβληµένων πρέµνων για την αποφυγή µεταφοράς των εντόµων στα γειτονικά πρέµνα µε τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία. Συνιστάται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, µόνο των προσβεβληµένων πρέµνων, καθώς και των γειτονικών. Επισηµαίνεται, ότι πρέπει να γίνεται σχολαστική και πλήρης κάλυψη µε το ψεκαστικό υγρό όχι µόνο της βλάστησης, αλλά επίσης του κορµού, των κεφαλών και των βραχιόνων. Ο ανωτέρω ψεκασµός καταπολεµά ταυτόχρονα και την ευδεµίδα.

Θ Ρ Ι Π Ε Σ

Προς το τέλος αυτού του βλαστικού σταδίου, είναι δυνατό να εµφανιστούν πληθυσµοί θριπών στις ανθοταξίες που είναι έτοιµες να περάσουν στο στάδιο της άνθησης. Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος σε αµπελώνες που δέχονται συχνά επιδροµές θριπών, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες. Συστήνεται στους παραγωγούς να επισκοπούν τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα τον αµπελώνα, για την παρουσία των εντόµων στις ανθοταξίες. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει είτε µε ελαφρά τινάγµατα ανθοταξιών σε λευκό φόντο (λευκό χαρτί), είτε µε τοποθέτηση χρωµατικών παγίδων. Σε περίπτωση υψηλού πληθυσµού, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση µε ένα περισσότερο εξειδικευµένο και φιλικό στο περιβάλλον.
Αναλυτικά το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργειας στην περιοχή του Βόλου διαθέσιμό εδώ, και για την περιοχή της Κρήτης εδώ.

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Η φετινή σεζόν για τους κρητικούς αμπελώνες χαρακτηρίζεται από μια πρωιμότητα δύο εβδομάδων, πιο έντονα αντιληπτή στην πρώιμη - παραλιακή ζώνη. Στο νομό Ηρακλείου...

REPORTS

Στον απέραντο κόσμο του κρασιού, αφθονούν οι αποχρώσεις, που σαγηνεύουν τους λάτρεις με λεπτές διαφοροποιήσεις που κάνουν κάθε ποικιλία μοναδική. Μεταξύ αυτών των σαγηνευτικών...

REPORTS

Σε πρόσφατη έρευνα της η δημοσιογράφος Kathleen Willcox αναφέρει ότι οι νυχτερίδες υποτιμώνται για το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην ενίσχυση των αποδόσεων...

REPORTS

Το 1955, η Σταυρούλα Κουράκου είχε γράψει στο «Ο οίνος, µια αιώνια θεότητα για την Ελλάδα»: «Η αµπελουργία είναι στενά δεµένη µε την κίνηση...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, εφεξής, λίγο πριν από τον ετήσιο εορτασμό του θεσμού των «Ανοικτών Πορτών», στα οινοποιεία της χώρας, όσοι αγαπούν τη Γουμένισσα,...

REPORTS

∆εν έχουν συµπληρωθεί 10 χρόνια από την ηµέρα που ο Γιάννης Τσαπάρας µαζί µε τη σύζυγό του Ελεάνα Παρλαβάντζα αποφάσισαν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στην...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μια μοναδική οινο - γευστική ταξιδιωτική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι και οι φίλες του κρασιού σε όλη την Ελλάδα,...

REPORTS

Κίνητρο για να αναπτύξει ο ανήσυχος οινοποιός το δυναµικό του δίνει η Μαλαγουζιά, µία από τις ανερχόµενες ελληνικές αρωµατικές λευκές ποικιλίες, προσφέροντας πολλές παραλλαγές...