Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Εθνική στρατηγική κινητοποίηση

Παρατηρητήριο ΕΝΟΑΒΕ για την προστασία της ΠΓΕ Μακεδονία

Εδώ και έξι µήνες περίπου η ΕΝΟΑΒΕ, µε την αρωγή του ΣΕΟ και της Ε∆ΟΑΟ και σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Β8 του υπουργείου Εξωτερικών και µε το ΥπΑΑΤ πήρε την πρωτοβουλία µιας µεγάλης προσπάθειας νοµικής προστασίας της Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) «Μακεδονία». Το «Παρατηρητήριο» έχει ήδη θέσει σε εφαρµογή µηχανισµούς συγκέντρωσης και αξιολόγησης παράνοµων πρακτικών ανά τον κόσµο, έχει ξεκινήσει διαδικασίες κατά σηµάτων (σε Πολωνία και αλλού) µε τον όρο «Wines of Macedonia» για οίνους από τη Βόρεια Μακεδονία, έχει προσπαθήσει να κινητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ συντόνισε σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές την εγγραφή της ΠΓΕ στο «σύστηµα της Λισσαβώνας» στο οποίο προσχώρησε πρόσφατα η ΕΕ.

Δεν αρκεί η καλή βούληση 

Είναι ωστόσο αλήθεια ότι η καλή βούληση ή ακόµα και τα όποια νοµικά γράµµατα δεν αρκούν. Μια τέτοια επιχείρηση απαιτεί επίσης γενικότερη πολιτική κινητοποίηση αλλά και χρήµατα. Αν και η δικηγορική εταιρεία Γεωργόπουλος και Συνεργάτες έχει αναλάβει αφιλοκερδώς το εθνικό έργο συντονισµού των ενεργειών προστασίας της ΠΓΕ σε παγκόσµιο επίπεδο, οι «µάχες» δίνονται στο εξωτερικό και µάλιστα ενώπιον διοικητικών αρχών (γραφεία σηµάτων) και δικαστηρίων. Η προοπτική της επίλυσης των ζητηµάτων σε διπλωµατικό επίπεδο, απευθυνόµενοι ως ελληνική πολιτεία είτε στο κράτος της Β. Μακεδονίας είτε σε κράτη µέλη της ΕΕ στην επικράτεια των οποίων λαµβάνουν χώρα παράνοµες χρήσεις ή επίκληση της ΠΓΕ, έχει κριθεί στην πράξη ανεδαφική.

Το παράδειγµα της prowein

Ας πάρουµε το παράδειγµα της ProWein. Eδώ και χρόνια η ΕΝΟΑΒΕ στέλνει επιστολές διαµαρτυρίας σε διοργανωτές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στις γερµανικές αρχές. Από κοντά και η ελληνική πρεσβεία. Η απάντηση των διοργανωτών, σε συνέχεια της θέσης σε εφαρµογή της Συµφωνίας των Πρεσπών, είναι ότι πλέον το γειτονικό κράτος συµµετέχει ως Β. Μακεδονία. Ωραία ως εδώ. Στο περίπτερο όµως, στα φυλλάδια κ.λπ. της έκθεσης, ο όρος που χρησιµοποιείται είναι πάντα «Wines of  Macedonia». Να σηµειώσουµε δε ότι σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της ΕΕ (υπόθεση C-44/17) κάτι τέτοιο συνιστά παράνοµη «έµµεση εµπορική χρήση» της γεωγραφικής ένδειξης. Ποια είναι η απάντηση: «Εξώδικο». Πολύ ωραία. Όµως το κόστος ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ (ναι, ξεχάστε τον δικηγόρο και τον δικαστικό επιµελητή µε τις ελληνικές χρεώσεις).

 

Ο Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος είναι κάτοχος της έδρας Jean Monnet για το ∆ίκαιο του Οίνου, του Πανεπιστηµίου της Reims (Καµπανία Γαλλίας), Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αµπέλου και Οίνου Καµπανίας (Institut Georges Chappaz), Πρόεδρος της International Wine Law Association, Ειδικός Γραµµατέας της Επιτροπής ∆ικαίου και Οικονοµίας του OIV και Γενικός ∆ιευθυντής του Σ.Ε.Ο

Τι πρέπει να γίνει

Με αφορµή αυτό το παράδειγµα, τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Πολλά και συγκεκριµένα. Ειδικότερα:

1. Επιχειρησιακή στήριξη του Παρατηρητηρίου από το υπουργείο Εξωτερικών στη διαχείριση των δράσεων του Παρατηρητηρίου. Η ∆ιεύθυνση Β8 είναι στο πλευρό της προσπάθειας δείχνοντας µεγάλη ευαισθησία για το πρόβληµα. Υπάρχουν όµως επιχειρησιακά ζητήµατα που την ξεπερνούν. Για παράδειγµα, το κόστος επίσηµης µετάφρασης των κειµένων που πρέπει να προσκοµιστούν για την ανακοπή σήµατος ενώπιον αρµόδιου γραφείου σε µια χώρα όπως η Πολωνία είναι ανάλογο (αν όχι µεγαλύτερο) από εκείνο της αµοιβής του τοπικού δικηγορικού γραφείου. Η ΕΝΟΑΒΕ πλήρωσε γι’ αυτό την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών! ∆ωρεάν παροχή αυτής της υπηρεσίας για έναν τέτοιο εθνικό λόγο δεν προβλέπεται. Αδυνατώ να πιστέψω ότι µε απόφαση υπουργού Εξωτερικών ή ακόµα και µε νοµοθετική τροπολογία δεν είναι δυνατόν να αναλάβει δωρεάν (ο όρος µε ενοχλεί ήδη στη συγκεκριµένη περίπτωση) τα µεταφραστικά κόστη για όσο και όπου χρειαστεί. Ναι, 10, 50 και 100 µεταφράσεις κειµένων και δικογράφων που αφορούν την προάσπιση της εθνικής ΠΓΕ!

2.∆ιπλωµατική στήριξη των προσπαθειών του Παρατηρητηρίου: Ως θεµατοφύλακας των Συνθηκών, υπεύθυνη για την διαχείριση του µητρώου των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων αλλά και αρµόδια για την διεθνή εκπροσώπηση της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν µπορεί να µένει αδιάφορη στις καταστρατηγήσεις της χρήσης ευρωπαϊκής (και όχι ελληνικής!) ΠΓΕ σε πλήθος κρατών, εντός ή εκτός της ΕΕ Αλλά για κάτι τέτοιο δεν µπορούµε να υπολογίζουµε ούτε στο «φιλότιµο» της Επιτροπής ούτε στην αποτελεσµατικότητα των επιστολών που έχει στείλει ή κοινοποιήσει επανειληµµένως η ΕΝΟΑΒΕ και ο ΣΕΟ (για να µην λάβουν ποτέ απάντηση).  Εξάλλου, οι συµφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ένωση µε τρίτα κράτη περί προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων (π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία…) αναφέρουν ως προστατευόµενο όρο το «Regional Wine of Macedonia – Makedonikos», ως µετάφραση του «Τοπικός Οίνος Μακεδονία». Με την καθιέρωση των ευρωπαϊκών τεχνικών φακέλων και την κατάργηση των «τοπικών οίνων» µετά τον Κανονισµό 479/2008 προστατεύεται πλέον ο όρος «Macedonia» ως ισοδύναµος του ελληνικού. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει, µέσω των µεικτών επιτροπών που προβλέπουν οι σχετικές διµερείς συµφωνίες, είτε την επικαιροποίηση του προστατευόµενου όρου είτε, ακόµα καλύτερα, την αναγνώριση από το αντισυµβαλλόµενο κράτος ότι οποιοσδήποτε συναφής όρος από οίνους άλλης γεωγραφικής προέλευσης συνιστά «επίκληση» σύµφωνα µε όσα ορίζει είτε η εν λόγω συµφωνία είτε οι γενικές διατάξεις του δικαίου του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Μια τέτοια κινητοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προϋποθέτει όµως σχέδιο και συνεχή προσπάθεια από την Ελλάδα, σε υψηλό διπλωµατικό επίπεδο.

Απαραίτητη μια διεθνής «σταυροφορία»

3. Υπογραφή της υπουργικής απόφασης από το ΥπΑΑΤ για τη δημιουργία των κατ’ άρθρο 38 (ευτυχώς «σώθηκε» την τελευταία στιγμή η κατάργησή του) του N. 4384/2016 που θα επιτρέψει στην ΕΝΟΑΒΕ να αποκτήσει πόρους μέσω εισφοράς επί των πωλήσεων οίνων με την ΠΓΕ Μακεδονία. Τα όσα ακούγονται κατά καιρούς για το νόμιμο της υποχρεωτικότητας τέτοιων εισφορών είναι αστεία αν όχι εκ του πονηρού: Από το 2013, στην υπόθεση C-677/11, το Δικαστήριο της ΕΕ οριστικά έκρινε ότι τέτοιες εισφορές δεν είναι αντίθετες με το δίκαιο της εσωτερικής αγοράς ενώ σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και αλλού αυτό κάνουν εδώ και δεκαετίες. Στην Ελλάδα κανείς δεν θέλει να πληρώσει. Δικαίωμά του. Αλλά ας μην έχει και απαιτήσεις.

4 .Κινητοποίηση της Περιφέρειας προκειμένου να στηριχθεί έμπρακτα η προσπάθεια του Παρατηρητηρίου. Αυτό σημαίνει, αφενός, να βοηθήσει να βρεθούν οι 40.000 – 50.000 ευρώ το χρόνο (για να είμαστε συγκεκριμένοι και να μην δίδεται η εντύπωση ότι μιλάμε για εξωφρενικά ποσά) αυτής της διεθνούς νομικής «σταυροφορίας» και να συμβάλει στη δημιουργία branding για τον οίνο «Μακεδονία». Και η ευθύνη των φορέων του κλάδου, που διαχειρίζονται τους πόρους των προγραμμάτων προβολής – προώθησης είναι σημαντική στο σημείο αυτό. Πολλώ δε μάλλον σήμερα που θα παρέχεται η δυνατότητα δράσεων και για την εσωτερική αγορά.

Κακά τα ψέματα: Οι νομικές προσπάθειες είναι σημαντικές, ακόμα και απαραίτητες, αλλά πρέπει να συνοδεύουν μια σοβαρή στρατηγική για τη δημιουργία άυλης αξίας γύρω από τη γεωγραφική ένδειξη. Αυτή η άυλη αξία είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να δοθεί τόσο στον διπλωμάτη, όσο και στον νομικό για να ευοδώσουν οι δικές τους προσπάθειες.

 

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Το καθεστώς των Αδειών Φύτευσης (που αντικατέστησε το καθεστώς των Δικαιωμάτων Φύτευσης σύμφωνα με το οποίο το Δικαίωμα φύτευσης μπορούσε να γίνει αυτοτελώς αντικείμενο...

REPORTS

To Cellier Wine Fair, η πιο premium έκθεση οίνου και αποσταγμάτων, που διοργανώθηκε για 16η χρονιά από τις κάβες Cellier και από τη GENKA1877,...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μια περιήγηση σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τα μοναδικά κρασιά των οινοποιών του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ) στις 11 και 12 Φεβρουαρίου...

REPORTS

Ένα νέο έργο στοχεύει να αξιολογήσει την ικανότητα των ρομπότ στον αμπελώνα να αντικαταστήσουν για τις διαδικασίες κλαδέματος και συγκομιδής σταφυλιών, που παραδοσιακά ήταν...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, εφεξής, λίγο πριν από τον ετήσιο εορτασμό του θεσμού των «Ανοικτών Πορτών», στα οινοποιεία της χώρας, όσοι αγαπούν τη Γουμένισσα,...

REPORTS

∆εν έχουν συµπληρωθεί 10 χρόνια από την ηµέρα που ο Γιάννης Τσαπάρας µαζί µε τη σύζυγό του Ελεάνα Παρλαβάντζα αποφάσισαν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στην...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μια μοναδική οινο - γευστική ταξιδιωτική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι και οι φίλες του κρασιού σε όλη την Ελλάδα,...

REPORTS

Κίνητρο για να αναπτύξει ο ανήσυχος οινοποιός το δυναµικό του δίνει η Μαλαγουζιά, µία από τις ανερχόµενες ελληνικές αρωµατικές λευκές ποικιλίες, προσφέροντας πολλές παραλλαγές...