Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από τις δράσεις κατάρτισης του προγράμματος «Οινογνωσία»

Το πρόγραμμα κατάρτισης “Οινογνωσία” από προκήρυξη της ΚΕΟΣΟΕ, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της β΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτημάτων των υποψηφίων κατάρτισης του β΄ κύκλου του Προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που έχει προκηρύξει η ΚΕΟΣΟΕ (περίοδος υποβολής αιτημάτων 15/2/2021 έως 15/3/2021), αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr/) τα προσωρινά αποτελέσματα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων δικαιούχων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Περιφερειακή κατανομή τόσο των προγραμμάτων όσο και του αριθμού ωφελουμένων όπως ορίστηκαν στην 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και που συνολικά ανέρχονται στους 507 εργαζόμενους αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα.

Διασφαλίζοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν μια προς μια και οι 1237 αιτήσεις που παρελήφθησαν από την ΚΕΟΣΟΕ εμπρόθεσμα, από τις οποίες 503 ωφελούμενοι κρίθηκαν ως επιλεγέντες / επιτυχόντες για ένταξη στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης, 716 ωφελούμενοι κρίθηκαν ως επιλαχόντες και 18 ως απορριπτέοι επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για δικαίωμα συμμετοχής που έθετε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ).

Οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων (μετά την υποβολή και αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων) θα λάβουν πλήρεις οδηγίες για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤAΙΡΙΣΜΟΣ Αθήνα, 17/ 05/2021

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (δ.τ. ΚΕΟΣΟΕ ) Α.Π.: 462/756

Ταχ. ∆/νση: Λ.Ριανκούρ 73

Ταχ. Κώδικας: 11524

Πληροφορίες: κα Πριτσιβέλη Ελένη

Τηλέφωνο : 210 – 6923102

Fax : 210 6981182

Email : keosoe@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 38/91/08.02.2021 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

που αφορά την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5003038, Πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους

(Χρονική Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/02/2021-15:00 έως 15/03/2021-15:00)

Σε συνέχεια της από 11/05/2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων (όπως και έχει οριστεί με το από 26/06/2020 απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ της ΚΕΟΣΟΕ) της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» κοινοποιήθηκαν από την ανωτέρω Επιτροπή στο Δ.Σ. της ΚΕΟΣΟΕ τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων τα οποία και εγκρίθηκαν από αυτό στις 14/05/2021.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων/αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο keosoe@otenet.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει ορισθεί από τον Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελοοινικών Προϊόντων. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει για οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του Αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων.

Οι κατάλογοι επιτυχόντων(ΠΙΝΑΚΑΣ Α), επιλαχόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) και απορριφθέντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την κατηγορία Περιφερειών (ΥΠΟΕΡΓΑ 2,3,4,5 & 6).

Για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα πατήστε στην κορυφή της ιστοσελίδας της ΚΕΟΣΟΕ

Κριτήρια Μοριοδότησης αιτήσεων προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο των αιτημάτων των υποψηφίων κατάρτισης του β΄ κύκλου του προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» (χρονική περίοδος υποβολής αιτημάτων 15/2/21 έως 15/3/21), που προκήρυξε η ΚΕΟΣΟΕ, πολλοί υποψήφιοι επικοινωνούν με την ΚΕΟΣΟΕ προκειμένου να πληροφορηθούν για τον υπολογισμό των μορίων που εμφανίζονται στην προσωρινή κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο υπολογισμός των μορίων προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης που αναφέρονται στην 2η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στην Πράξη «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ».

Προκειμένου να διευκολυνθούν για την επίλυση αποριών τους οι υποψήφιοι κατάρτισης, παρατίθενται τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, με βάση τα οποία μοριοδοτήθηκαν τα αιτήματά τους.

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκεκριμένης μοριοδότησης είναι τα εξής:

  1. Χρόνος προϋπηρεσίας
  2. Σχέση εργασίας – Καθεστώς απασχόλησης
  3. Ηλικία
  4. Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων (το οποίο δηλώνεται ως 1η προτίμηση με σειρά προτεραιότητας)

Αναλυτικά, η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
A/A Κριτήριο Μόρια Βαθμός υποψηφίου Μέγιστος Βαθμός
1. Χρόνος προϋπηρεσίας
1.α 0-2 έτη 35 35
1.β 3-5 έτη 25
1.γ 6-10 έτη 15
1.δ 11 έτη και άνω 10
2. Σχέση εργασίας
2.α Εκ  περιτροπής απασχόληση 35 35
2.β Σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης* 30
2.γ Σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης* 20
2.δ Σύμβαση αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης 15
2.ε Σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης 10
3 Ηλικιακή ομάδα
3.α 18-29 20 20
3.β 30-54 15
3.γ Άνω των 55 10
4 Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων
4.α Συνάφεια εκπαίδευσης με αντικείμενο κατάρτισης 10 10
4.β Μη συνάφεια εκπαίδευσης με αντικείμενο κατάρτισης 0 0
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 100

 

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Ο συνδυασμός ενός καλού κρασιού με το κατάλληλο τυρί είναι μια συνήθεια που δεν γνωρίζει σύνορα, και για αυτό έχει την τιμητική της, με...

REPORTS

Στο εμβληματικό ξενοδοχείο KING GEORGE, στην καρδιά της Αθήνας αλλά και του διεθνούς jet-set, το Samos Nectar του ΕΟΣ Σάμου έχει βρει την δική...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την Κυριακή 28 Ιουλίου στις 11:00πμ θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο μικρό– Οινοποιείο Ακριώτου, στις Πλαταιές Βοιωτίας, με θέμα "Ο οίνος στην αρχαιότητα και σήμερα".

REPORTS

Ο χιλιοτραγουδισμένος τρύγος του σαμιώτικου μοσχάτου ξεκίνησε φέτος τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024, λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών των τελευταίων ημερών.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Δύο μετάλλια απέσπασε το οινοποιείο Ντουράκη στα βραβεία Decanter World Wine Awards 2024. Συγκεκριμένα το κρασί της «Λύχνος Βιδιανό» βραβεύτηκε με ασημένιο μετάλλιο, ενώ...

REPORTS

Από το μεγαλύτερο έως το μικρότερο, κανένας περιέκτης δεν γλιτώνει από τη συνεχιζόμενη πτώση των πωλήσεων κρασιού στα σούπερ μάρκετ.

REPORTS

Στην ορεινή Αιγιαλεία ο φετινός χειμώνας γενικά ήταν μικρής διάρκειας και ήπιος, χωρίς βροχές και χιονοπτώσεις και η άνοιξη του ’24 ήταν εξίσου στεγνή...

REPORTS

Περισσότερα σταφύλια chardonnay οινοποιήθηκαν σε όλη την Αυστραλία το περασμένο έτος από οποιαδήποτε άλλη ποικιλία, ωθώντας για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία τις...